Preskočiť na obsah

Novinky

Pre tie najčerstvejšie novinky z prvej ruky sledujte našu Facebook stránku.

Predaj majetku

Predaj majetku

Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením OcZ v Nitrianskom Rudne uznesením č. 22/2020 bod II. zo dňa 15. 6. 2020. 1. Predmet prevodu (predaja): 6 ks bruntálske bunky, r. 1992, V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku. 2. Hodnota majetku 3. Obhliadka buniek je možná po dohode v areáli Autocampingu Nitrianske Rudno v pracovných dňoch od 8.00 hod. Do 16.00 hod., t. č. 0948 108 280 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je do 15.júla 2020 do 16.00 hodiny. Cenovú ponuku predložiť v podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu sídla obce. 5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PREDAJA UNIMO – NEOTVÁRAŤ“. 6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje. 7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 8. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí finančná komisia obce do 7 dní od ukončenia súťaže. 9. Kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky. 10. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpise kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Nitrianske Rudno, 22. 6. 2020 Robert Štrbák

23. 06. 2020
Predaj majetku

Predaj majetku

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Nitrianske Rudno Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne uznesením č. 27/2020 zo dňa 15. 6. 2020. 1. Predmet prevodu (predaja) je dodávkového vozidla FIAT DUCATO, ŠPZ PD 324 ET, rok výroby 1999, výkon 66 kW, nezistené km, plne pojazdne s platnou STK a EK. V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce. 2. Hodnota majetku uvedeného v bode č. 1 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená na rokovaní OZ dňa 15. 06. 2020 uznesením č. 27/2020 vo výške 100 eur. 3. Obhliadka vozidla určeného na predaj je možná po dohode v pracovných dňoch od 13,00 hod. do 14,00 hod. na t. č. 0945 846466, 0915 846 467 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je do .15.júla 2020 do 16.00 hodiny. Cenovú ponuku predložiť v podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu sídla obce. 5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PREDAJA – NEOTVÁRAŤ“. 6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje. 7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 8. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí starosta obce do 3 dní od ukončenia súťaže. 9. Kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.

23. 06. 2020
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

15. 05. 2020

75 rokov od konca 2. svetovej vojny na našom území.

Štátny sviatok 8. máj sa oslavuje ako Deň víťazstva nad fašizmom. Uplynulo 75 rokov odo dňa, kedy sa ľudia dočkali vytúženej slobody po rokoch biedy, hrôzy a strachu. Väčšina tých, ktorí na vlastnej koži zažili útrapy vojny, už nie je medzi nami. Dejiny sa mnohokrát začínajú prekrúcať. Je preto na nás, aby sme nezabúdali a robili všetko preto, aby sa už nikdy nič podobné neopakovalo.

Tento rok oslavy oslobodenia poznačil COVID-19, no pamiatku a spomienku na všetkých tých, ktorí položili svoje životy a obetovali sa za našu slobodu, je potrebné si pripomenúť a uctiť. Práve dnes, keď sme sami nútení prispôsobovať sa novým nariadeniam a príkazom, odopierame si veľa vecí, na ktoré sme boli zvyknutí, máme mimoriadnu príležitosť zamyslieť sa nad hodnotou slobody. Mali by sme byť zodpovední, to čo urobíme a ako sa správame má vždy vplyv na všetkých okolo nás. Všetci dobre vieme, aké je jednoduché rozpútať hnev a nenávisť a aké je ťažké vrátiť medzi ľudí lásku, priateľstvo a toleranciu.

08. 05. 2020

Kultúrne podujatia do konca augusta zrušené.

Kvôli prevencii pred šírením vírusu COVID-19 boli všetky verejné kultúrne podujatia v našej obci do konca augusta zrušené. Tento rok sa tak nebudú konať napríklad Rudnianske dni či vatra pri výročí SNP.

05. 05. 2020
Veterinárne služby

Veterinárne služby

Veterinárne služby, očkovanie u Vás doma. V prípade potreby volajte na +421 908 745 072. MVDr. Marta Kuchařová.

05. 05. 2020

Karanténne opatrenia

Karanténne opatrenia platné od 19. 03. 2020: opatrenia.pdf .

20. 03. 2020
Zber konárov počas marca 2020

Zber konárov počas marca 2020

Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby zviazané a na 1m nastrihané konáre položili pri smetnú nádobu a uľahčili nám tak ich spracovanie. Zber bude prebiehať vždy vo štvrtok a piatok.

02. 03. 2020
Odpis zápisnice z volieb do NRSR 2020

Odpis zápisnice z volieb do NRSR 2020

01. 03. 2020
Ako sme volili

Ako sme volili

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020.

01. 03. 2020