Preskočiť na obsah

Novinky

Pre tie najčerstvejšie novinky z prvej ruky sledujte našu Facebook stránku.

Testovanie na COVID-19 6.2. a 7.2. 2021

Testovanie na COVID-19 6.2. a 7.2. 2021

Aj tento víkend (6.2. a 7.2. 2021) sa v Dome kultúry v Nitrianskom Rudne uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19. Odberové časy v sobotu a nedeľu: 8.00 - 11.45, 13.00 - 17.45.

03. 02. 2021
Testovanie na COVID-19 30.1. a 31.1. 2021

Testovanie na COVID-19 30.1. a 31.1. 2021

Aj tento víkend sa v Dome kultúry v Nitrianskom Rudne uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19.

Odberové časy v sobotu a nedeľu:

8.00 - 11.45,

13.00 - 17.45.

28. 01. 2021
Testovanie na covid

Testovanie na covid

Po zasadnutí krízového štábu a porade so zdravotníkom, sme určili termíny a časy testovania na vírus SARS - CoV - 2 , ktorý spôsobuje ochorenie COVID - 19. V Nitrianskom Rudne bude testovacie miesto v Dome Kultúry. V sobou 23. januára bude otvorené medzi 7.00–⁠12.00, 13.00–⁠16.00 a 16.30–⁠19.00. V nedeľu 24. januára medzi 7.00–⁠12.00 a 13.00–⁠17.00. Testovanie bude priebežné a je odporúčané osobám od 15 do 65 rokov.

19. 01. 2021

Plošné testovanie

Vážení občania,

na základe príslušných Uznesení vlády SR, Ozbrojené sily SR v spolupráci so samosprávou zabezpečujú operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, ktorá spočíva v celoplošnom testovaní obyvateľstva na ochorenie COVID-19.

Testovanie v našej obci bude prebiehať priebežne na terase KD v Nitrianskom Rudne v sobotu 31. 10. a v nedeľu 1. 11. v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. pričom posledný občan bude otestovaný od 21.30 hod. Od 12.00 hod. do 13.00 hod. a od 17.30 hod. do 18:00 hod. bude prestávka na občerstvenie pre testovací personál. Pri registrácii budete potrebovať občiansky preukaz. Deti do 15 rokov preukaz poistenca.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude platiť zákaz vychádzania podľa platných nariadení.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným obmedzením, seniorom ani iným rizikovým skupinám obyvateľov, ktoré sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt.

Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorý sa preukážu pasom.

Prosíme všetkých občanov, aby sa snažili dodržať dvojmetrové rozostupy a žiadame Vás o trpezlivosť pred odberným miestom.

29. 10. 2020
Materská škola bude zatvorená

Materská škola bude zatvorená

Materská škola v Nitrianskom Rudne bude od pondelka 26. 10. 2020 až do odvolania zatvorená.

24. 10. 2020

Zatvorenie obecného úradu

Od pondelka 26. 10. 2020 bude Obecný úrad zatvorený. Neodkladné záležitosti vybavíte telefonicky alebo mailom.

23. 10. 2020
Zmena otváracích hodín na zbernom mieste

Zmena otváracích hodín na zbernom mieste

Od 26. októbra 2020 bude zberné miesto otvorené len každú stredu od 15.00 h. do 17.00 h. Zmena platí do odvolania.

22. 10. 2020
Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

05. 10. 2020

Zlegalizovanie alebo odstránenie stavieb postavených bez potrebných náležitostí

Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb (altánkov, garáží, prístreškov, ktoré majú max. 25m2 , oplotenie pozemku a pod.) je potrebne uvedenú stavbu ohlásiť obci Nitrianske Rudno, ako príslušnému stavebnému úradu a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave. Samozrejme výzva sa týka aj všetkých stavieb pre ktoré je potrebné stavebné povolenie.

Stavby v obci budú náhodne kontrolované štátnym stavebným dohľadom.

V prípade, že stavebný úrad alebo inšpekcia zistí, že drobná stavba bola zrealizovaná bez stavebného povolenia, ohlásenia, v rozpore s ohlasovacou povinnosťou alebo bola stavba užívaná pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, uloží stavebníkovi v priestupkovom konaní sankciu fyzickej osobe až do výšky 331,- € a právnickej osobe až do výšky 13 277,- € (podľa § 105, 106 stavebného zákona).

Pokiaľ ide o stavbu, ktorá podlieha stavebnému povoleniu, uloží stavebný úrad pokutu FO do výšky 829,85 € a PO do výšky 66 387,85 €.

Vážení občania, aj na základe pripravovanej novelizácie stavebného zákona Vás žiadame, aby ste si sami vo vlastnom záujme a z vlastnej iniciatívy zlegalizovali svoje stavby, ktoré sú postavené bez akýchkoľvek potrebných náležitostí. Všetky potrebné informácie k legalizácii stavieb Vám poskytneme na Obecnom úrade počas stránkových hodín, ako aj na tel: 046 5455 077 alebo mailom na mzdy@nitrianskerudno.sk.

Veríme, že k našej výzve nebudete ľahostajní a svojím včasným oznámením predídete prípadnému nepopulárnemu sankčnému konaniu zo strany kontrolných organov.

Prvým a najdôležitejším krokom je umiestnenie stavby v súlade s Územno-plánovacou dokumentáciou našej obce. Jej úplné znenie môžete nájsť v § 139b a § 54 stavebného zákona.

Obec Nitrianske Rudno

21. 08. 2020
Predaj majetku

Predaj majetku

Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením OcZ v Nitrianskom Rudne uznesením č. 22/2020 bod II. zo dňa 15. 6. 2020. 1. Predmet prevodu (predaja): 6 ks bruntálske bunky, r. 1992, V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku. 2. Hodnota majetku 3. Obhliadka buniek je možná po dohode v areáli Autocampingu Nitrianske Rudno v pracovných dňoch od 8.00 hod. Do 16.00 hod., t. č. 0948 108 280 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je do 15.júla 2020 do 16.00 hodiny. Cenovú ponuku predložiť v podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu sídla obce. 5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PREDAJA UNIMO – NEOTVÁRAŤ“. 6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje. 7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 8. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí finančná komisia obce do 7 dní od ukončenia súťaže. 9. Kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky. 10. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpise kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Nitrianske Rudno, 22. 6. 2020 Robert Štrbák

23. 06. 2020