Preskočiť na obsah

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba – je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Nitrianskom Rudne a spĺňa podmienky odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva obec Nitrianske Rudno.

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba v domácnosti prijímateľa.

Výška úhrady za poskytnutie opatrovateľskej služby je 1,80 EUR/1 hodina, ktorá sa poskytuje počas pracovných dní od 7,00 hod – 15,00 hod.

Obec prostredníctvom pracovníčky poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,  vydáva Posudok o odkázanosti a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre:

  • domácu opatrovateľskú službu,
  • zariadenie pre seniorov,
  • zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár.

Bližšie informácie získate: