Preskočiť na obsah

Novinky

Pre tie najčerstvejšie novinky z prvej ruky sledujte našu Facebook stránku.

Kalendár akcií na rok 2024

Kalendár akcií na rok 2024

Zverejnili sme rozpis akcií, ktoré sa v roku 2024 uskutočnia v našej obci. Termíny jednotlivých podujatí môžu byť vplyvom počasia alebo iných okolností zmenené.

Nezabudnite sledovať našu webovú stránku, prípadne Facebook, pre ďalšie aktualizácie a informácie o blížiacich sa udalostiach. Tešíme sa na vašu účasť a na spoločné momenty, ktoré nás čakajú v tomto roku!

16. 02. 2024
Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytlo obci Nitrianske Rudno dotáciu na projekt "Riešenie migračných výziev v obci Nitrianske Rudno".

Výška dotácie v rámci Integrovaného regionálneho programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 15 600 eur.

25. 10. 2023
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Na webe sú dostupné výsledky a zápisnica z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnené 30. 9. 2023. Víťazom sa v našej obci stala strana Smer - SD. Za ňou nasledovali strany Hlas a Progresívne Slovensko. Do parlamentu by sa podľa hlasovania naších občanov dostali aj strany SNS, Republika a KDH. Viac informácií nájdete na našej stránke Voľby do NR SR 2023.

02. 10. 2023

Pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2024 – 2030

Vážení občania,

obec Nitrianske Rudno vypracovala pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Nitrianske Rudno na roky 2024 – 2030. Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich rokoch.

Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHRSR odvodené prioritné oblasti obce a ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie dokumentu PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 02. 10. 2023.

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!

Pracovná verzia PHRSR.

Formulár na pripomienkovanie.

25. 09. 2023

Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nitrianske Rudno 2024 – 2030

Od dnes máte možnosť vyplniť dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor na súčasné fungovanie obce a zároveň nám pomôcť zostaviť dokument, ktorým sa bude riadiť jej rozvoj v rokoch 2024 – 2030.

28. 08. 2023

Výberove konanie na post riaditeľa Materskej školy

Bolo výhlásené výberové konanie na post riaditeľa Materskej školy Nitrianske Rudno. Písomnú žiadost je nutné doručiť na adresu Obecného úradu (Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno) najneskôr do 5. 5. 2023 do 12:00 hod.. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie riaditeľ MŠ Nitrianske Rudno - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy minimálne 7 dní pred dňom výberového konania.

Viac informácií nájdete vo zverejnenom oznámení.

15. 04. 2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce. Prihlášky je možné podávať do 13. júna 2022. Deň konania voľby je 27. júna 2022. Deň nástupu do práce je 1. júla 2022. Viac informácií nájdete v oznámeni.

02. 06. 2022
Kultúrny program na rok 2022

Kultúrny program na rok 2022

Počas roku 2022 v spolupráci s miestnými organizáciami plánujeme uskutočniť niekoľko podujatí. Z dôvodu možných epidemologických opatrení je možné, že organizátori niektoré podujatia zrušia. Všetky termíny budú postupne dopĺňané a detailnejšie informácie budú pribúdať v sekcii kalendár akcií.

23. 02. 2022
Možnosť podať návrh na zmenu územnej dokumentácie obce

Možnosť podať návrh na zmenu územnej dokumentácie obce

Ak máte na území obce Nitrianske Rudno vo vlastníctve taký pozemok, ktorého účelové využitie podľa aktuálne územného plánu bráni uskutočňovať Vaše zámery, môžete navrhnúť zmenu územnej dokumentácie obce.
Svoju požiadavku na zmenu účelu využitia pozemkov môžu fyzické ako aj právnické osoby doručiť poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Nitrianskom Rudne do 31. januára 2022. Doplnky a zmeny boli schválene aj v roku 2018.
02. 11. 2021
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V obci pribudli nové nádoby na kuchynský odpad, ktoré sú rozmiestnené pred Bytovými domami v k. ú. Nitrianske Rudno a v Nitrianskom Rudne v časti Priehrada:

  • Bytový dom č. 164, 166, 576 - Pod Borinou - 3 ks,
  • Bytový dom č. 107, 108 - Okružná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 545, 546, 547 - Hlavná - 2 ks,
  • Bytový dom č. 710 - Hlavná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 714 - Jána Bottu - 1 ks,
  • Verejné priestranstvo - Priehrada - 2 ks.

Vývoz kontajnerov bude prebiehať každý týždeň. V prípade záujmu a rýchleho naplnenia nádob kuchynským odpadom bude možné zakúpiť ďalšie nádoby.

Upozorňujeme občanov, aby do uvedených kontajnerov dávali len biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Čo patrí do nádob na kuchynský odpad si môžete prečítať na každej nádobe alebo tu.

29. 09. 2021