Preskočiť na obsah

Novinky

Pre tie najčerstvejšie novinky z prvej ruky sledujte našu Facebook stránku.

Výberove konanie na post riaditeľa Materskej školy

Bolo výhlásené výberové konanie na post riaditeľa Materskej školy Nitrianske Rudno. Písomnú žiadost je nutné doručiť na adresu Obecného úradu (Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno) najneskôr do 5. 5. 2023 do 12:00 hod.. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie riaditeľ MŠ Nitrianske Rudno - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy minimálne 7 dní pred dňom výberového konania.

Viac informácií nájdete vo zverejnenom oznámení.

15. 04. 2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce. Prihlášky je možné podávať do 13. júna 2022. Deň konania voľby je 27. júna 2022. Deň nástupu do práce je 1. júla 2022. Viac informácií nájdete v oznámeni.

02. 06. 2022
Kultúrny program na rok 2022

Kultúrny program na rok 2022

Počas roku 2022 v spolupráci s miestnými organizáciami plánujeme uskutočniť niekoľko podujatí. Z dôvodu možných epidemologických opatrení je možné, že organizátori niektoré podujatia zrušia. Všetky termíny budú postupne dopĺňané a detailnejšie informácie budú pribúdať v sekcii kalendár akcií.

23. 02. 2022
Možnosť podať návrh na zmenu územnej dokumentácie obce

Možnosť podať návrh na zmenu územnej dokumentácie obce

Ak máte na území obce Nitrianske Rudno vo vlastníctve taký pozemok, ktorého účelové využitie podľa aktuálne územného plánu bráni uskutočňovať Vaše zámery, môžete navrhnúť zmenu územnej dokumentácie obce.
Svoju požiadavku na zmenu účelu využitia pozemkov môžu fyzické ako aj právnické osoby doručiť poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Nitrianskom Rudne do 31. januára 2022. Doplnky a zmeny boli schválene aj v roku 2018.
02. 11. 2021
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V obci pribudli nové nádoby na kuchynský odpad, ktoré sú rozmiestnené pred Bytovými domami v k. ú. Nitrianske Rudno a v Nitrianskom Rudne v časti Priehrada:

  • Bytový dom č. 164, 166, 576 - Pod Borinou - 3 ks,
  • Bytový dom č. 107, 108 - Okružná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 545, 546, 547 - Hlavná - 2 ks,
  • Bytový dom č. 710 - Hlavná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 714 - Jána Bottu - 1 ks,
  • Verejné priestranstvo - Priehrada - 2 ks.

Vývoz kontajnerov bude prebiehať každý týždeň. V prípade záujmu a rýchleho naplnenia nádob kuchynským odpadom bude možné zakúpiť ďalšie nádoby.

Upozorňujeme občanov, aby do uvedených kontajnerov dávali len biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Čo patrí do nádob na kuchynský odpad si môžete prečítať na každej nádobe alebo tu.

29. 09. 2021

Oznamovacia povinnosť pri organizovaní verejného podujatia

Obecný úrad Nitrianske Rudno upozorňuje organizátorov verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí, aby si nezabudli včas splniť oznamovaciu povinnosť ak chcú usporiadať podujatie na území obce. Táto oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na každé podujatie prístupné pre verejnosť (nie uzavretá spoločnosť), teda napr. aj diskotéky, spoločenské zábavy, koncerty, športové podujatia...

Oznamovaciu povinnosť organizátorovi ukladá zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí § 3 ods. 3 a zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, ods. 2.

V prípade porušenia tejto povinnosti má obec právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.

Vyplnené tlačivo so všetkými zákonom určenými náležitosťami doručte na Obecný úrad v Nitrianskom Rudne najneskôr 10 dní pred konaním podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.

Obec Nitrianske Rudno môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie. V prípade ohrozenia života obec zakáže podujatie buď z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného zboru.

Oznámenie môžete zaslať poštou alebo e–mailom na adrese info@nitrianskerudno.sk. Podaním oznámenia si splníte povinnosť vyplývajúcu zo zákona a zároveň nám poskytnete informáciu o podujatí, o ktorom môžeme verejnosť informovať na webovom sídle obce.

 

02. 08. 2021

Asistované sčítanie

Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021. Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta v zariadení s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania.

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže:

 

OBEC Nitrianske Rudno

Obecný úrad Nitrianske Rudno, 972 26 Nitrianske Rudno

PREVADZKOVÁ DOBA

Pondelok: 9:00 hod. - 12:00 hod.

Utorok: 9:00 hod. - 12:00 hod.

Streda: 13:00 hod. - 16:00 hod.

Štvrtok: 9:00 hod. - 12:00 hod.

 

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec (0918 393 048, 0911 775 911 ) alebo call centrum (02/20 92 49 19). Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

02. 05. 2021

Zrušenie zákazu predaja alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach novou vyhláškou zrušil zákaz predaja alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

31. 03. 2021
Testovanie na COVID-19 od 6. 3. 2021

Testovanie na COVID-19 od 6. 3. 2021

Od 6. 3. 2021 (sobota) bude testovanie na COVID-19 v Kultúrnom dome v Nitranskom Rudne prebiehať až do zrušenia každú sobotu v časoch 8.00 - 11.45 a 13.00 - 17.45.

04. 03. 2021

Vyhláška RÚVZ Prievidza o predaji alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach v novej vyhláške zakazuje všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

02. 03. 2021