Preskočiť na obsah

Zlegalizovanie alebo odstránenie stavieb postavených bez potrebných náležitostí

Zlegalizovanie alebo odstránenie stavieb postavených bez potrebných náležitostí

Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb (altánkov, garáží, prístreškov, ktoré majú max. 25m2 , oplotenie pozemku a pod.) je potrebne uvedenú stavbu ohlásiť obci Nitrianske Rudno, ako príslušnému stavebnému úradu a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave. Samozrejme výzva sa týka aj všetkých stavieb pre ktoré je potrebné stavebné povolenie.

Stavby v obci budú náhodne kontrolované štátnym stavebným dohľadom.

V prípade, že stavebný úrad alebo inšpekcia zistí, že drobná stavba bola zrealizovaná bez stavebného povolenia, ohlásenia, v rozpore s ohlasovacou povinnosťou alebo bola stavba užívaná pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, uloží stavebníkovi v priestupkovom konaní sankciu fyzickej osobe až do výšky 331,- € a právnickej osobe až do výšky 13 277,- € (podľa § 105, 106 stavebného zákona).

Pokiaľ ide o stavbu, ktorá podlieha stavebnému povoleniu, uloží stavebný úrad pokutu FO do výšky 829,85 € a PO do výšky 66 387,85 €.

Vážení občania, aj na základe pripravovanej novelizácie stavebného zákona Vás žiadame, aby ste si sami vo vlastnom záujme a z vlastnej iniciatívy zlegalizovali svoje stavby, ktoré sú postavené bez akýchkoľvek potrebných náležitostí. Všetky potrebné informácie k legalizácii stavieb Vám poskytneme na Obecnom úrade počas stránkových hodín, ako aj na tel: 046 5455 077 alebo mailom na mzdy@nitrianskerudno.sk.

Veríme, že k našej výzve nebudete ľahostajní a svojím včasným oznámením predídete prípadnému nepopulárnemu sankčnému konaniu zo strany kontrolných organov.

Prvým a najdôležitejším krokom je umiestnenie stavby v súlade s Územno-plánovacou dokumentáciou našej obce. Jej úplné znenie môžete nájsť v § 139b a § 54 stavebného zákona.

Obec Nitrianske Rudno

21. 08. 2020