Preskočiť na obsah

Predaj majetku

Predaj majetku

Predaj majetku

Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením OcZ v Nitrianskom Rudne uznesením č. 22/2020 bod II. zo dňa 15. 6. 2020. 1. Predmet prevodu (predaja): 6 ks bruntálske bunky, r. 1992, V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku. 2. Hodnota majetku 3. Obhliadka buniek je možná po dohode v areáli Autocampingu Nitrianske Rudno v pracovných dňoch od 8.00 hod. Do 16.00 hod., t. č. 0948 108 280 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je do 15.júla 2020 do 16.00 hodiny. Cenovú ponuku predložiť v podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu sídla obce. 5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PREDAJA UNIMO – NEOTVÁRAŤ“. 6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje. 7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 8. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí finančná komisia obce do 7 dní od ukončenia súťaže. 9. Kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky. 10. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpise kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Nitrianske Rudno, 22. 6. 2020 Robert Štrbák

23. 06. 2020