Preskočiť na obsah

Pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2024 – 2030

Pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2024 – 2030

Vážení občania,

obec Nitrianske Rudno vypracovala pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Nitrianske Rudno na roky 2024 – 2030. Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich rokoch.

Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHRSR odvodené prioritné oblasti obce a ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie dokumentu PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 02. 10. 2023.

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!

Pracovná verzia PHRSR.

Formulár na pripomienkovanie.

25. 09. 2023