Preskočiť na obsah

Oznamovacia povinnosť pri organizovaní verejného podujatia

Oznamovacia povinnosť pri organizovaní verejného podujatia

Obecný úrad Nitrianske Rudno upozorňuje organizátorov verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí, aby si nezabudli včas splniť oznamovaciu povinnosť ak chcú usporiadať podujatie na území obce. Táto oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na každé podujatie prístupné pre verejnosť (nie uzavretá spoločnosť), teda napr. aj diskotéky, spoločenské zábavy, koncerty, športové podujatia...

Oznamovaciu povinnosť organizátorovi ukladá zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí § 3 ods. 3 a zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, ods. 2.

V prípade porušenia tejto povinnosti má obec právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.

Vyplnené tlačivo so všetkými zákonom určenými náležitosťami doručte na Obecný úrad v Nitrianskom Rudne najneskôr 10 dní pred konaním podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.

Obec Nitrianske Rudno môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie. V prípade ohrozenia života obec zakáže podujatie buď z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného zboru.

Oznámenie môžete zaslať poštou alebo e–mailom na adrese info@nitrianskerudno.sk. Podaním oznámenia si splníte povinnosť vyplývajúcu zo zákona a zároveň nám poskytnete informáciu o podujatí, o ktorom môžeme verejnosť informovať na webovom sídle obce.

 

02. 08. 2021