ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3, 911  01  Trenčín

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-TN-OSZP1-2022/001273-319
Vybavuje/linka
matej.knazko@minv.sk
T​r​e​n​č​í​n​
11. 03. 2022
Vec
„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ - zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
   Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), prijal 8. marca 2022 správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „správa o hodnotení“) obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 10 ods. 3 zákona EIA vám ako dotknutému orgánu, resp. schvaľujúcemu orgánu zasielame správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu na zaujatie stanoviska.    Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022.    V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) doručuje príslušný orgán list a správu o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu v elektronickej forme.    Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu zverejnili v celom rozsahu dokumentáciu správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Príslušný orgán žiada zabezpečiť sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu pre verejnosť počas 21 dní odo dňa zverejnenia celého rozsahu dokumentácie podľa uvedeného.    Zároveň podľa § 11 ods. 4 zákona obstarávateľ oznámi termín a miesto verejného prerokovania strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na internetovej stránke obstarávateľa a v tlači najmenej 10 dní pred jeho konaním. Informáciu o verejnom prerokovaní zároveň zašle dotknutým orgánom najneskôr 10 dní pred jeho konaním.    V nadväznosti na uvedené si vám dovoľujeme oznámiť, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, sa uskutoční 30. marca 2022 o 10. hod. v zasadacej miestnosti na 2. posch., v budove Okresného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Účasť na verejnom prerokovaní odporúčame vopred nahlásiť na emailovej adrese matej.knazko@minv.sk.    Termín a miesto konania verejného prerokovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu je dotknutá obec povinná, podľa § 11 ods. 6 zákona, oznámiť verejnosti bezodkladne spôsobom v mieste obvyklým.    Z verejného prerokovania je obstarávateľ podľa § 11 ods. 7 zákona EIA povinný vyhotoviť záznam a doručiť ho príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od verejného prerokovania.    Vaše písomné stanovisko žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, najneskôr do 21 dní od doručenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.    Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie dotknutou obcou podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona EIA.    Podľa § 12 ods. 3 zákona EIA na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať. Obstarávateľ strategického dokumentu - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Schvaľujúci orgán - Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Dotknuté orgány - viď rozdeľovník
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​2​7​4​1​1​6​8​0​
E-mail
o​s​z​p​.​t​n​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-TN-OSZP1-2022/001273-319
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 010 08 Žilina 8 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava 212 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Tajovského 14049, 974 01 Banská Bystrica 1 Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Banská Bystrica, Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica 1 Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska, 012 05 Žilina 1 Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949 01 Nitra 1 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica 1 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ludanská 4, 949 60 Nitra 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, Nemšová, Trenčín Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s., SNP 1/2, 916 01 Stará Turá Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 Mesto Bánovce nad Bebravou (OVM), Nám. Ľudovíta Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Obec Borčany, Borčany 77, 956 36 Borčany Obec Brezolupy, Brezolupy 63, 957 01 Brezolupy Obec Cimenná, Cimenná 33, 956 37 Cimenná Obec Čierna Lehota, okres Bánovce nad Bebravou, Čierna Lehota 154, 956 53 Slatina nad Bebravou Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice Obec Dolné Naštice (OVM), Dolné Naštice, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Obec Dubnička, Dubnička, 957 03 Dubnička Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55 Dvorec Obec Haláčovce, Haláčovce 48, 956 55 Haláčovce Obec Horné Naštice, Horné Naštice 75, 956 41 Horné Naštice Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Chudá Lehota Obec Krásna Ves, Krásna Ves 142, 956 53 Krásna Ves Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 43 Kšinná Obec Libichava, Libichava 7, 956 38 Libichava Obec Ľutov, Ľutov 20, 957 03 Ľutov Obec Malá Hradná, Malá Hradná 150, 956 54 Malá Hradná Obec Malé Hoste (OVM), Malé Hoste 191, 956 37 Zlatníky pri Bánovciach nad Bebravou Obec Miezgovce, Miezgovce 64, 957 01 Miezgovce Obec Nedašovce (OVM), Nedašovce 66, 956 35 Nedašovce pri Topoľčanoch Obec Omastiná, Omastiná, 956 42 Omastiná Obec Otrhánky, Otrhánky 9, 956 55 Otrhánky Obec Pečeňany (OVM), Pečeňany 105, 956 36 Rybany Obec Podlužany, okres Bánovce nad Bebravou, Podlužany 72, 956 52 Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou Obec Pochabany, Pochabany 24, 956 40 Pochabany Obec Pravotice (OVM), Pravotice 44, 956 35 Pravotice Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 Prusy Obec Ruskovce, okres Bánovce nad Bebravou, Ruskovce 1, 956 54 Veľké Držkovce Obec Rybany (OVM), Rybany 415, 956 36 Rybany Obec Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 17, 956 53 Slatina nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou 103, 956 53 Slatinka nad Bebravou Obec Šípkov, Šípkov, 956 53 Šípkov Obec Šišov (OVM), Šišov 63, 956 38 Šišov Obec Timoradza, Timoradza 1, 956 52 Timoradza Obec Trebichava, Trebichava 52, 956 53 Trebichava Obec Uhrovec (OVM), SNP 86, 956 41 Uhrovec Obec Uhrovské Podhradie, Uhrovské Podhradie, 956 42 Uhrovské Podhradie Obec Veľké Držkovce, Veľké Držkovce 212, 956 54 Veľké Držkovce Obec Veľké Hoste, Veľké Hoste 208, 956 40 Veľké Hoste Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany Obec Vysočany, Vysočany 35, 956 35 Vysočany Obec Zlatníky (OVM), Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky pri Bánovciach nad Bebravou Obec Žitná - Radiša, Žitná Radiša 105, 956 42 Žitná-Radiša Obec Bohunice, okres Ilava (OVM), Bohunice 103, 018 52 Pruské Obec Bolešov (OVM), Bolešov 78, 018 53 Bolešov Obec Borčice (OVM), Borčice 73, 018 53 Borčice Obec Červený Kameň (OVM), Červený Kameň 226, 018 56 Červený Kameň Mesto Dubnica nad Váhom (OVM), Bratislavská 434, 018 41 Dubnica nad Váhom 1 Obec Dulov (OVM), Dulov 168, 018 52 Pruské Obec Horná Poruba (OVM), Horná Poruba 39, 018 35 Horná Poruba Mesto Ilava (OVM), Mierové námestie 16, 019 01 Ilava Obec Kameničany (OVM), Kameničany 39, 018 54 Slávnica Obec Košeca (OVM), Hlavná 36, 018 64 Košeca Obec Košecké Podhradie (OVM), Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie Obec Krivoklát (OVM), Krivoklát 77, 018 52 Pruské Obec Ladce (OVM), Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce Obec Mikušovce, okres Ilava (OVM), Mesto Nová Dubnica (OVM), Trenčianska 45, 018 51 Nová Dubnica Obec Pruské (OVM), Pod kostolom 1, 018 52 Pruské Obec Sedmerovec (OVM), Sedmerovec 58, 018 54 Slávnica Obec Slavnica (OVM), Slavnica, 018 54 Slávnica Obec Tuchyňa (OVM), Tuchyňa 205, 018 55 Tuchyňa Obec Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie, 018 52 Vršatské Podhradie Obec Zliechov (OVM), Zliechov 233, 018 32 Zliechov Obec Brestovec, okres Myjava, Brestovec 273, 907 01 Brestovec Mesto Brezová pod Bradlom, M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom Obec Bukovec, okres Myjava, Bukovec 50, 906 14 Bukovec Obec Hrašné, Hrašné 3, 916 14 Hrašné Obec Chvojnica, okres Myjava, Chvojnica 163, 906 06 Vrbovce Obec Jablonka, Jablonka 51, 906 21 Jablonka Obec Kostolné, Kostolné 1, 916 13 Kostolné Obec Košariská, Košariská 78, 906 15 Košariská Obec Krajné, Krajné 52, 916 16 Krajné Mesto Myjava (OVM), M. R. Štefánika 560, 907 01 Myjava 1 Obec Podkylava, Podkylava 6, 916 16 Podkylava Obec Polianka, Polianka 91, 907 01 Polianka Obec Poriadie, Poriadie 114, 906 22 Poriadie Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné Obec Rudník, okres Myjava, Rudník 1, 906 23 Rudník Obec Stará Myjava, Stará Myjava 145, 907 01 Stará Myjava Obec Vrbovce, Vrbovce 42, 906 06 Vrbovce Obec Beckov, Ružová 338, 913 10 Beckov Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca Obec Brunovce (OVM), Brunovce 106, 916 25 Potvorice Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou Obec Čachtice (OVM), Malinovského, 916 21 Čachtice Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce Obec Dolné Srnie, Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie Obec Haluzice, Haluzice 4, 913 07 Haluzice Obec Horná Streda, Horná Streda 407, 916 24 Horná Streda Obec Hôrka nad Váhom, Hôrka nad Váhom 168, 916 32 Hôrka nad Váhom Obec Hrádok, Hrádok 149, 916 33 Hrádok Obec Hrachovište, Hrachovište 255, 916 16 Hrachovište Obec Kálnica, Kálnica 100, 916 37 Kálnica Obec Kočovce (OVM), P.O.Box, 916 31 Kočovce Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina Obec Lúka, Lúka 205, 916 33 Lúka Obec Modrová, Modrová 187, 916 35 Modrová Obec Modrovka, Modrovka 35, 916 35 Modrovka Obec Moravské Lieskové, Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové Obec Nová Bošáca, Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca Obec Nová Lehota, Nová Lehota 50, 916 35 Nová Lehota Obec Nová Ves nad Váhom, Nová Ves nad Váhom 160, 916 31 Nová Ves nad Váhom Mesto Nové Mesto nad Váhom (OVM), Čsl. armády 64, 915 32 Nové Mesto nad Váhom Obec Očkov, Očkov, 916 22 Očkov Obec Pobedim, Pobedim 435, 916 23 Pobedim Obec Podolie (OVM), M. R. Štefánika 566, 916 22 Podolie Obec Potvorice, Potvorice 2, 916 25 Potvorice Obec Považany (OVM), Považany 187, 916 26 Považany Obec Stará Lehota, Stará Lehota 33, 916 36 Stará Lehota Mesto Stará Turá (OVM), SNP 1, 916 01 Stará Turá Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Trenčianske Bohuslavice Obec Vaďovce, Vaďovce 1, 916 13 Vaďovce Obec Višňové, okres Nové Mesto nad Váhom, Višňové 33, 982 62 Gemerská Ves Obec Zemianske Podhradie, Zemianske Podhradie 138, 913 07 Zemianske Podhradie Obec Bošany (OVM), SNP 112, 956 18 Bošany Obec Brodzany, Brodzany 154, 958 42 Brodzany Obec Hradište, okres Partizánske (OVM), Hradište 278, 958 54 Hradište pri Partizánskom Obec Chynorany (OVM), Chynorany, 956 33 Chynorany Obec Ješkova Ves, Ješkova Ves 40, 958 45 Ješkova Ves Obec Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves 100, 958 44 Klátova Nová Ves Obec Kolačno (OVM), Kolačno 164, 958 41 Kolačno Obec Krásno, Krásno 68, 958 43 Krásno Obec Livina, Livina 42, 956 32 Livina Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce Obec Malé Kršteňany (OVM), Malé Kršteňany, 958 03 Partizánske 1 Obec Malé Uherce (OVM), Malé Uherce 110, 958 03 Partizánske 1 Obec Nadlice (OVM), Nadlice 39, 956 32 Nadlice Obec Nedanovce, Nedanovce 62, 958 43 Nedanovce Obec Ostratice, Ostratice 200, 956 34 Ostratice Mesto Partizánske (OVM), Nám. SNP 212, 958 01 Partizánske 1 Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Pažiť Obec Skačany (OVM), Skačany 451, 958 53 Skačany Obec Turčianky, Turčianky 59, 958 44 Turčianky Obec Veľké Kršteňany (OVM), Veľké Kršteňany 157, 958 03 Partizánske 1 Obec Veľké Uherce (OVM), Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce Obec Veľký Klíž (OVM), Klíž, 985 45 Veľký Klíž Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15 Prečín Obec Brvnište (OVM), Obec Čelkova Lehota, Čelkova Lehota 23, 018 16 Čelkova Lehota Obec Dolná Mariková (OVM), Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková Obec Dolný Lieskov, Obecný úrad v Dolnom Lieskove 10, 018 21 Dolný Lieskov Obec Domaniža, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Obec Ďurďové, Ďurďové 27, 018 22 Ďurďové Obec Hatné, Hatné 46, 018 02 Hatné Obec Horná Mariková, Horná Maríková 357, 018 03 Horná Mariková Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov 155, 018 21 Horný Lieskov Obec Jasenica (OVM), Jasenica 130, 018 17 Jasenica Obec Klieština, Klieština 45, 018 02 Klieština Obec Kostolec (OVM), Kostolec, 017 05 Považská Bystrica 5 Obec Malé Lednice, Malé Lednice 101, 018 16 Domaniža Obec Papradno (OVM), Papradno 315, 018 13 Papradno Obec Plevník - Drienové, Plevník - Drienové 255, 018 26 Plevník-Drienové Obec Počarová, Počarová 23, 018 15 Počarová Obec Podskalie, Podskalie, 018 22 Podskalie Mesto Považská Bystrica (OVM), Centrum 2, 017 01 Považská Bystrica 1 Obec Prečín, Prečín 304, 018 15 Prečín Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina Obec Sádočné, Sádočné 59, 018 16 Domaniža Obec Slopná, Slopná 159, 018 21 Slopná Obec Stupné, Stupné 216, 018 12 Stupné Obec Sverepec, Sverepec, 017 01 Sverepec Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Vrchteplá, Vrchteplá 15, 017 05 Vrchteplá Obec Záskalie, Záskalie 33, 017 05 Záskalie Mesto Bojnice (OVM), Sládkovičova, 972 01 Bojnice Obec Bystričany (OVM), Mirka Nešpora 1, 972 45 Bystričany Obec Cigeľ (OVM), Cigeľ 192, 971 01 Prievidza 1 Obec Čavoj, Čavoj 86, 972 29 Čavoj Obec Čereňany (OVM), Pálenická 491, 972 46 Čereňany Obec Diviacka Nová Ves (OVM), Diviacka Nová Ves 1, 972 24 Diviacka Nová Ves Obec Diviaky nad Nitricou (OVM), Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou Obec Dlžín, Dlžín, 972 26 Dlžín Obec Dolné Vestenice (OVM), Záhumenská 154, 972 23 Dolné Vestenice Mesto Handlová (OVM), Námestie baníkov, 972 51 Handlová Obec Horná Ves, okres Prievidza (OVM), Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves Obec Horné Vestenice, Horné Vestenice, 972 22 Horné Vestenice Obec Chrenovec - Brusno (OVM), Chrenovec-Brusno 1, 972 32 Chrenovec-Brusno Obec Chvojnica, okres Prievidza, Chvojnica 24, 906 06 Vrbovce Obec Jalovec, okres Prievidza (OVM), Mlynská 636, 972 31 Ráztočno Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Obec Kanianka (OVM), SNP 583, 972 17 Kanianka Obec Kľačno (OVM), Obec Kocurany (OVM), Kocurany, 972 02 Opatovce nad Nitrou Obec Kostolná Ves (OVM), Kostolná Ves 136, 972 26 Nitrianske Rudno Obec Koš (OVM), Víťazstva 791, 972 41 Koš Obec Lazany (OVM), Hlavná 59, 972 11 Lazany pri Prievidzi Obec Lehota pod Vtáčnikom (OVM), Námestie SNP 33, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Obec Liešťany (OVM), Liešťany 1, 972 27 Liešťany Obec Lipník (OVM), Lipník, 972 32 Lipník Obec Malá Čausa (OVM), Malá Čausa 175, 971 01 Prievidza 1 Obec Malinová (OVM), Malinová 115, 972 13 Nitrianske Pravno Obec Nedožery - Brezany (OVM), Družstevná 367, 972 12 Nedožery Obec Nevidzany, okres Prievidza, Nevidzany 49, 972 27 Nevidzany Obec Nitrianske Pravno (OVM), Námestie SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno Obec Nitrianske Rudno (OVM), Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Obec Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21 Nitrianske Sučany Obec Nitrica (OVM), Nitrica 489, 972 22 Nitrica Mesto Nováky (OVM), Námestie SNP 349, 972 71 Nováky Obec Opatovce nad Nitrou (OVM), Opatovce, 913 11 Trenčianske Stankovce Obec Oslany (OVM), Námestie slobody 2, 972 47 Oslany Obec Podhradie, okres Prievidza (OVM), Podhradie 92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Obec Poluvsie (OVM), Poluvsie 251, 972 16 Pravenec Obec Poruba (OVM), Poruba 95, 972 11 Lazany pri Prievidzi Obec Pravenec (OVM), Pravenec 208, 972 16 Pravenec Mesto Prievidza (OVM), Námestie slobody, 971 01 Prievidza 1 Obec Radobica, Radobica 124, 972 48 Radobica Obec Ráztočno (OVM), Morovnianska 464, 972 31 Ráztočno Obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota Obec Sebedražie (OVM), Hlavná 471, 972 05 Sebedražie Obec Seč (OVM), Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno Obec Šútovce, Šútovce 39, 972 01 Šútovce Obec Temeš, Temeš 140, 972 29 Temeš Obec Tužina (OVM), Tužina 76, 972 14 Tužina Obec Valaská Belá (OVM), Valaská Belá 1, 972 28 Valaská Belá Obec Veľká Čausa (OVM), Veľká Čausa, 971 01 Prievidza 1 Obec Zemianske Kostoľany (OVM), 4. apríla 60, 972 43 Zemianske Kostoľany Obec Beluša (OVM), Farská 1045, 018 61 Beluša Obec Dohňany (OVM), Dohňany 68, 020 51 Dohňany Obec Dolná Breznica, Obecný úrad, 020 61 Dolná Breznica Obec Dolné Kočkovce (OVM), Školská 136, 020 01 Púchov 1 Obec Horná Breznica, Horná Breznica, 020 61 Horná Breznica Obec Horovce, okres Púchov, Horovce 94, 020 62 Horovce Obec Kvašov, Kvašov 174, 020 62 Kvašov Obec Lazy pod Makytou (OVM), Lazy pod Makytou 157, 020 55 Lazy pod Makytou Obec Lednica, Lednica 232, 020 63 Lednica Obec Lednické Rovné (OVM), Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne Obec Lúky (OVM), Lúky 105, 020 53 Lúky Obec Lysá pod Makytou (OVM), Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou Obec Mestečko (OVM), Mestečko 118, 020 52 Mestečko Obec Mojtín, Mojtín, 020 72 Mojtín Obec Nimnica (OVM), Nimnica 115, 020 71 Nimnica Mesto Púchov (OVM), Štefánikova, 020 01 Púchov 1 Obec Streženice (OVM), Školská 152, 020 01 Púchov 1 Obec Visolaje, Visolaje 40, 018 61 Visolaje Obec Vydrná (OVM), Vydrná, 020 53 Lúky Obec Záriečie (OVM), Záriečie 190, 020 52 Mestečko Obec Zubák, Zubák 164, 020 64 Zubák Obec Adamovské Kochanovce (OVM), Adamovské Kochanovce, 913 05 Melčice-Lieskové Obec Bobot (OVM), Bobot 56, 913 25 Bobot Obec Dolná Poruba (OVM), Dolná Poruba 61, 914 43 Omšenie Obec Dolná Súča (OVM), Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča Obec Drietoma, Drietoma 29, 913 03 Drietoma Obec Dubodiel (OVM), Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel Obec Horná Súča (OVM), Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča Obec Horňany, Horňany 21, 913 24 Horňany Obec Horné Srnie (OVM), Družstevná 430, 914 42 Horné Srnie Obec Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Hrabovka Obec Chocholná-Velčice (OVM), Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice Obec Ivanovce (OVM), Ivanovce 1, 913 05 Melčice-Lieskové Obec Kostolná - Záriečie (OVM), Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie Obec Krivosúd Bodovka (OVM), Obec Melčice- Lieskové (OVM), Melčice-Lieskové 119, 913 05 Melčice-Lieskové Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice Mesto Nemšová (OVM), J. Palu 2, 941 41 Nemšová Obec Neporadza, okres Trenčín (OVM), Neporadza 108, 980 45 Štrkovec Obec Omšenie (OVM), Omšenie 330, 914 43 Omšenie Obec Opatovce, Opatovce 73, 913 11 Opatovce Obec Petrova Lehota, Petrova Lehota, 913 26 Petrova Lehota Obec Selec, Selec 73, 913 36 Selec Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom Obec Soblahov, Soblahov 366, 913 38 Soblahov Obec Svinná (OVM), Svinná 141, 913 24 Svinná Obec Štvrtok, Štvrtok 1, 913 05 Štvrtok Obec Trenčianska Teplá (OVM), M. R. Štefánika 376, 914 01 Trenčianska Teplá Obec Trenčianska Turná (OVM), Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná Obec Trenčianske Jastrabie (OVM), Trenčianske Jastrabie 102, 913 22 Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Mitice (OVM), Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Stankovce (OVM), Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce Mesto Trenčianske Teplice (OVM), M.R.Štefánika 614, 914 51 Trenčianske Teplice Mesto Trenčín (OVM), Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 1 Obec Veľká Hradná, Veľká Hradná 42, 913 24 Veľká Hradná Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce Obec Zamarovce (OVM), Zamarovská 1, 911 05 Trenčín 5 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou OKRESNÝ ÚRAD ILAVA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Mierové námestie 81/18, 019 01, Ilava OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Moravská 1, 907 01 , Myjava OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hviezdoslavova 36, 915 41, Nové Mesto nad Váhom OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. SNP 151/6, 958 01, Partizánske OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Centrum 1/1, 017 01, Považská Bystrica OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, G. Švéniho 3H, 971 01, Prievidza OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Štefánikova 820, 020 01, Púchov OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín