Preskočiť na obsah

Predaj majetku

Predaj majetku

Predaj majetku

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Nitrianske Rudno Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne uznesením č. 27/2020 zo dňa 15. 6. 2020. 1. Predmet prevodu (predaja) je dodávkového vozidla FIAT DUCATO, ŠPZ PD 324 ET, rok výroby 1999, výkon 66 kW, nezistené km, plne pojazdne s platnou STK a EK. V prílohe sú zverejnené fotografie odpredávaného majetku obce. 2. Hodnota majetku uvedeného v bode č. 1 tohto zámeru je minimálna cena, za ktorú sa predmetná hnuteľná vec ponúka na predaj a bola stanovená na rokovaní OZ dňa 15. 06. 2020 uznesením č. 27/2020 vo výške 100 eur. 3. Obhliadka vozidla určeného na predaj je možná po dohode v pracovných dňoch od 13,00 hod. do 14,00 hod. na t. č. 0945 846466, 0915 846 467 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je do .15.júla 2020 do 16.00 hodiny. Cenovú ponuku predložiť v podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu sídla obce. 5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PREDAJA – NEOTVÁRAŤ“. 6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje. 7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 8. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí starosta obce do 3 dní od ukončenia súťaže. 9. Kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení jeho cenovej ponuky.

23. 06. 2020