Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená:...

Zamestnanci Obecného úradu


Miroslava Kútna – zriadenkyňa
Telefón:046/545 50 76
E-mail:obec.nrudno@mail.t-com.sk
 • Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov
 • Zabezpečovanie činnosti podateľne, vedenie došlej a odoslanej pošty
 • Správa registratúry
 • Zabezpečovanie telefonickej a písomnej komunikácie s občanmi obce
 • Koordinácia a príprava pracovných stretnutí starostu obce
 • Koordinácia odpovedí a podnetov z webovej stránky obce
 • Telefonická a mailová komunikácia s poslancami OZ
 • Správa obecného rozhlasu
 • Starostlivosť a upratovanie priestorov obecného úradu, reprezentačných miestností a zasadačky obecného úradu
 • Zabezpečovanie prenájmov zasadačky
 • Referent kultúry

Erika Sobotová – samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdy
Telefón:046/545 50 77
Mobil:0911 775 911
E-mail:mzdy@nitrianskerudno.sk
 • Spracovanie mzdovej a personálnej agendy
 • Vedenie stavebnej agendy – drobné stavby, stavebné povolenia
 • Správa cintorína, hrobových miest a poplatkov
 • Spracovanie a vedenie krízového programu CO
 • Správa bytov – prenájom bytov, evidencia, riešenie podnetov a sťažností
 • Agenda aktivačných pracovníkov z úradu práce
 • Správa webu
 • Pokladňa – vyberanie poplatkov

Iveta Šílová - samostatný odborný referent miestnych daní a poplatkov
Telefón:046/545 50 73
Mobil:0915 846 468
E-mail:dane@nitrianskerudno.sk
 • Správa miestnych daní a poplatkov
 • Správa katastru nehnuteľností
 • Životné prostredie – výrub drevín a odpadové hospodárstvo
 • Vedenie a evidencia dopravy, PHM + fakturácia
 • Spracovanie podkladov pre poslancov OZ
 • Zapisovateľka OZ
 • Pokladňa – vyberanie poplatkov

Ivana Kútna - samostatný odborný referent pre ekonomiku a účtovníctvo
Telefón:046/545 50 75
E-mail:ekonom@nitrianskerudno.sk
 • Vedenie účtovníctva rozpočtového hospodárenia obce, fondové hospodárenie obce
 • Vypracovanie štvrťročných a ročných účtovných výkazov obce
 • Vedenie agendy a rozpočtu v oblasti školstva – obec má zriadené dve rozpočtové organizácie: materská škola a základná škola
 • Spracovanie žiadostí o dotácie pre deti v hmotnej núdzi
 • Spracovanie rozpočtu obce
 • Vypracovanie záverečného účtu obce a výročnej správy
 • Platobný styk s bankami, v ktorých má obec otvorené účty
 • Vedenie pokladne
 • Evidencia majetku obce

Janka Besedová - samostatná odborná referentka
Telefón:046/545 50 72
E-mail:matrika@nitrianskerudno.sk
 • vedenie matrík
 • spisovanie žiadostí o uzavretie manželstva (aj na cirkevné obrady uzavretia manželstva)
 • vydávanie verejných listín z matričných kníh
 • zmena priezviska po rozvode manželstva
 • určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
 • vydávanie potvrdení pre použitie v cudzine
 • vybavovanie žiadostí o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky MV SR (uzavretie manželstva v cudzine, narodenie dieťaťa v cudzine, úmrtie v cudzine)
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • vybavovanie žiadostí o výpis a odpis z Registra trestov GP
 • vedenie evidencie obyvateľstva (Ohlasovňa pobytu)
 • sociálne veci
 • poradenstvo v sociálnych veciach
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • vypracovávanie posudkov a informácií o občanoch pre štátne orgány
 • pokladňa - vyberanie správnych poplatkov

Jozef Hrdý – vodič, robotník
Telefón:+421 915 846 466

Erik Chromy - vodič, robotník
Telefón:+421 915 846 467

Ivan Kohút – vodič, robotník

Branislav Barta - vodič-robotník

Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  12.08.2020
 Meniny má:  Darina
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   107
  Celkovo:   313325
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.